هزینه تحصیل در استرالیا

شهريه هاي دانشگاه های استرالیا بر اساس دلار استراليا در نظر گرفته شده اند .اين شهريه ها با توجه به نوع رشته دانشگاهي و مرکز آموزشي در نظر گرفته شده متفاوت مي باشند.هزينه هاي در نظر گرفته شده زير تنها برآوردي از هزینه های تحصیل در استرالیا بوده بنابراین جهت اطلاع از هزينه هاي واقعي دانشگا ه های استرالیا توصيه مي شود که با مشاورین موسسه ی آوای پرستوی مهاجر تماس حاصل فرمایید.


مقطع

هزینه ی تحصیل در استرالیا/ سالیانه

لیسانس

21000 - 28000 دلار استراليا

Graduate certificate

11000 – 16000 دلار استراليا

Graduate diploma

11000  - 18000 دلار استراليا

فوق ليسانس- دکتري

23000  - 33000 دلار استراليا

دبيرستان

8000 - 15000  دلار استراليا

ابتدائي و راهنمائي

6000 – 13000 دلار استراليا

دوره هاي آموزش زبان انگليسي  در استرالیا

7500 – 15000 دلار استرالیا