مرکز آموزش زبان انگلیسی آمریکا دوره ای که بهترین شرایط را برای رسیدن به هدفتان فراهم میکند، برای شما برمی گزیند و پس از پایان این دوره ها با در

. دست داشتن مدرک زبان می توانید در یکی از بهترین دانشگاه های آمریکا ادامه تحصیل دهید

این مرکز  تأثیر گذارترین روش را برای آموزش زبان پایه ریزی کرده است.

دانشجویانی که در این مرکز مشغول به تحصیل بوده اند، معتقدند که تفریح در کنار آموزش یکی از نکات بارز این مرکز میباشد که بیشترین. . بازده را در یادگیری به دانشجو میرساند

در این مرکز دانشجویان ۱۵ سال به بالا جهت دوره های زبان انگلیسی و ۱۳ سال به بالا جهت دوره های تابستانی پذیرفته میشوند. 

این مرکز همچنین تورهای تفریحی همراه با آموزش زبان برگزار میکند که بر این باورند این تورها سطح یادگیری دانشجویان را افزایش

می دهد.